Podobnik Tim

Medicinsko osoblje

Uključujući vanjske suradnike, danas naš tim broji 26 liječnika, specijalista ginekologije i porodništva i subspecijalista fetalne medicine, humane reprodukcije, uroginekologije, pedijatara, anesteziologa, 30 primalja i neonatoloških sestara i 15 pomoćnih djelatnika.

Liječnici
Ginekologija i porodništvo
Medicinski potpomognuta oplodnja
Anesteziologija
Pedijatrija
Sestre
Stručni suradnici
prof. dr. sc. Slava Podobnik Šarkanji prof. dr. sc. Mario Podobnik dr. Petra Podobnik mr. sci. dr. Beata Gebauer Vuković dr. Kristian Kurdija mr. sci. dr. Dženis Jelčić dr. Zlata Srebreniković dr. Ivan Bertović - Žunec dr. Boris Tomašević dr. Nada Bilić dr. Ivanka Krivanek – Miličić prim. dr. mr. sc. Vesna Vukelić prim. dr. sc. Vesna Benjak bacc.med.techn. Tea Kalafatić primalja Željka Saračević med. sestra Gordana Kolarić Hrga primalja Kristina Hrenar primalja asistentica Petra Sever primalja asistentica Lea Šikac med. sestra Martina Feješ fizoterapeut Ivanka Pandžić primalja Valentina Carboni bacc. med. techn. Iva Mužina bacc.med.tech Mateja Horvat bacc. med. techn. Valentina Vuković bacc.med. techn. Antonija Fistrić primalja Marina Konjetić primalja Zorica Bašić primalja Jadranka Šekoranja bacc. med. techn. Teuta Hajer prvostupnica primaljstva Ivana Strnić primalja Petra Dedić Ravlić primalja Arijana Šarić primalja Ana Drešar primalja Dunja Boltek primalja Marija Držanić bacc. med. techn. Martina Dlesk bacc. med. techn. Irena Butumović primalja asistentica Franciska Patafta bacc. med. techn. Helena Grgić primalja asistentica Patricija Horvatović primalja asistentica Ana Maria Ivić primalja asistentica Dora Petriško prof. dr. sc. Držislav Kalafatić dr. Igor Lončar dr. sc. Karmen Dubreta prim. dr. Žana Žegarac prim. dr. Ivica Mamić dr. Tomislav Ivičević Bakulić dr. Milana Jelisavac dr. Marin Damjan dr. Snježana Petrović dr. sc. Sanja Berić dr. Stella Davila dr. Ivana Božić bacc. med. techn. Zdravka Topolovec bacc. med. techn. Irena Zlatar mag. med. techn. Maida Redžić med. sestra Jadranka Minder Olajoš prim. dr. sc. Jadranka Šanjug dr. Ivan Šimović
prof. dr. sc.
Slava Podobnik Šarkanji
specijalist neurologije, Ravnateljica Bolnice

Radno mjesto

Ravnatelj Bolnice i osnivač Bolnice
Član tima od
2008
Slava Podobnik

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurološkog društva, Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji (predsjednik od 1990-1999), European Neurological Society (delegat Hrvatskog neurološkog društva 2000. -2009.), World Federation of Neurology (delegat Hrvatskog neurološkog društva 2000. -2009.), Movement Disorders Society.
Predsjednica je Predsjedništva Stručno savjetodavnog odbora Saveza Društava multiple skleroze Hrvatske. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim kongresima i simpozijima. Objavila je više od 100 znanstvenih i stručnih radova te više poglavlja u knjigama.

1976. - diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1983. – završila specijalizaciju iz neurologije  u Klinici za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti, KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu

1983. -1994. - zaposlena kao specijalist neurolog u KB ‘Sestre Milosrdnice’

1994. – 2003. – kad je osnovana Klinika za neurologiju KB “Sestre milosrdnice“, postala voditelj Odjela kliničke neurologije

1993. – postaje doktor znanosti

1995. – izabrana je na mjesto docenta na Katedri za neurologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2000. – izabrana je na mjesto izvanrednog profesora na Katedri za neurologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2003. – započinje raditi kao neurolog u privatnoj poliklinici, Poliklinici Podobnik čiji je suosnivač i suvlasnik

2008. – osniva Specijalnu bolnicu Podobnik čiji je Ravnatelj

prof. dr. sc.
Mario Podobnik
specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine i humane reprodukcije

Radno mjesto

Stručni Voditelj Bolnice i osnivač Bolnice
Član tima od
2008.
Mario Podobnik

Glavna područja interesa su fetalna medicina, invazivna prenatalna dijagnostika, upotreba 3D/4D ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu.
Niz godina sudjeluje na svjetskim i europskim kongresima kao predavač, a što je vidljivo iz objavljenih radova. Od 220 objavljena rada, 82 su izvorna znanstvena rada u časopisima iz međunarodnih indeksa. Deset radova u časopisima u Current Contents, 61 kratko znanstveno priopćenje u časopisima u Current Contents, te 11 izvornih znanstvenih radova u časopisima s međunarodnim indeksima, a ostalo su stručni radovi, kongresna priopćenja i poglavlja u knjigama.
Voditelj međunarodnog tečaja iz napredne 3D/4D ultrazvučne dijagnostike koji se od 2009. godine održava jednom godišnje u Specijalnoj bolnici Podobnik uz prisustvo domaćih i stranih liječnika.

1981. - diplomirao na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1984. 1989. – specijalizacija iz ginekologije i porodništva u Kliničkoj bolnici Merkur

1989. – stalno zaposlen kao specijalist ginekolgije i pordništva u Kliničkoj bolnici Merkur

1989. 1993. - voditelj Odsjeka za ultrazvučnu dijagn ostiku Klinike za ženske bolesti i porde u Klničkoj bolnici Merkur

1989. – postao doktor znanosti

1991. – poslijediplomski studij na Royal College of Obstetricinas u Londonu

1992. – postao Docent na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1993. – 2006. pročelnik Porođajnog Odjela Klinike za ženske bolesti i porode Kliničke bolnice Merkur; Voditelj poslijediplomskog tečaja ‘Ultrazvuk u ginekologiji i fetalnoj medicini’ koji se 12 godina održavao u KB Merkur i KBC Zagreb

1994. – 1996. supspecijalizacija iz fetalne medicine (dio odrađen i na Sveučilištu Thomas Jefferson u SAD) te postaje jedan od prvih subspecijalista fetalne medicine u Hrvatskoj

1996. – postao Izvanredni Profesor na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1998. – subspecijalizacija iz humane reprodukcije

2000. – postao Znanstveni Savjetnik na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2008. – osnovao Specijalnu bolnicu Podobnik za ginekologije u porodništvo te je stručni Voditelj Bolnice

dr.
Petra Podobnik
specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist humane reprodukcije

Radno mjesto

ginekološka i trudnička ambulanta, rađaonica i operacijska sala
Član tima od
2008.
Petra Podobnik

Glavna područja interesa su fetalna medicina, upotreba 4D/5D ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu te rani prenatalni testovi u trudnoći.
Autor je više znanstvenih članaka u stručnim časopisima te knjigama i predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.
Sudjeluje u organizaciji međunarodnog tečaja iz napredne 3D/4D ultrazvučne dijagnostike koji se od 2009. godine održava jednom godišnje u Specijalnoj bolnici Podobnik uz prisustvo domaćih I stranih liječnika.

2004. diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

2005. – 2010. zaposlena u Poliklinici Podobnik te obavlja specijalizaciju iz ginekologije i porodništva u KB Merkur i KBC Zagreb

2010. postala specijalist ginekologije i porodništva

2010. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik s primarnim radnim mjestom u ginekološkoj i trudničkoj ambulanti te rađaonici i operacijskoj sali

2014.postala subspecijalist humane reprodukcije nakon uže specijalizacije provedene u KBC ‘Sestre Milosrdnice’ i KBC Zagreb

mr. sci. dr.
Beata Gebauer Vuković
specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist fetalne medicine

Radno mjesto

ginekološka i trudnička ambulanta
Član tima od
2008.
Beata Vuković

Glavno područje interesa je neinvazivna prenatalna dijagnostika i upotreba 3D/4D ultrazvuka u fetalnoj medicini. Sudjeluje u organizaciji međunarodnog tečaja iz 3D/4D dijagnostike koji se održava u Specijalnoj bolnici Podobnik svake godine.

1990. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

1990. – 1991. obavila pripravnički staž u KB Merkur te položila stručni ispit

1991. – 1994. godine radila kao znanstveni novak na projektu „Istraživanje nepovoljnih činitelja u humanoj reprodukciji“ u KB Merkur

1994. završila poslijediplomski studij „Ultrazvuk u kliničkoj medicini – smjer ginekologija“ na Medicinskom fakulteu u Zagrebu

1997. obranila magistarski rad „Važnost ultrazvučnih tehnika pri biopsiji posteljice u prenatalnoj dijagnostici“

1996. – 2001. godine zaposlena u KB Merkur gdje obavlja specijalizaciju iz ginekologije i porodništva

2001. postala specijalist ginekologije i porodništva

2001. – 2008. zaposlena u KB Merkur gdje radi u trudničkoj i ultrazvučnoj ambulanti te rađaonici; sudjeluje kao predavač na tečajevima „Ultrazvuk u ginekologiji i fetalnoj medicini“

2008. postala subspecijalist fetalne medicine i opstetricije

2008. započinje rad u Specijalnoj bolnici Podobnik s primarnim radnim mjestom u trudničkoj i ginekološkoj ambulanti

dr.
Kristian Kurdija
specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist humane reprodukcije

Radno mjesto

ginekološka i trudnička ambulanta, rađaonica, operacijska sala, Odsjek za medicinsku oplodnju
Član tima od
2015.
Kristian Kurdija

Glavno područje interesa su ginekološki pregledi, problemi neplodnosti, kolposkopija, vođenje trudnoća te porodi i operacijska sala.

Završio postdiplomske tečajeve iz ultrazvuka  i hitnih stanja u ginekologiji i porodništvu, a sudjeluje u održavanju međunarodnog tečaja iz 3D/4D dijagnostike koji se održava u Specijalnoj bolnici Podobnik svake godine.

2002. - diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Studij medicine Osijek

2004. – 2008. specijalizacija ginekologije i porodništva u Klinici za ženske bolesti i porode Petrova –  KBC Zagreb

2008. specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva položio u Klinici za ženske bolesti i porode – Petrova, KBC Zagreb

2008. – 2014. zaposlen u Općoj bolnici Nova Gradiška kao specijalist ginekologije i porodništva

2014. – 2015. zaposlen u Poliklinici Betaplus – u području medicinske potpomognute oplodnje

Od 2014.na subspecijalizaciji  iz humane reprodukcije  u Klinici za ženske bolesti i porode –Petrova KBC Zagreb

Od lipnja 2015. zaposlen u Specijalnoj bolnici „Podobnik“ na radnom mjestu specijaliste ginekologije i porodništva

2016.postao subspecijalist humane reprodukcije

mr. sci. dr.
Dženis Jelčić
specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist fetalne medicine

Radno mjesto

trudnička i ginekološka ambulanta, rađaonica i operacijska sala, te bolnički odjel
Član tima od
2016.
Dženis Jelčić

Glavni interes je područje fetalne medicine, vođenje trudnoća, te rad u rađaonici i operacijskoj sali.

Autor i koautor više znansvenih članaka koji su citirani u CC, aktivno i pasivno sudjeluje na brojnim Hrvatskim i međunarodnim kongresima. Završila postdiplomske tečajeve iz ultrazvuka u ginekologije i porodništvu, porodničkih operacija i endoskopke ginekološke kirurgije, a sudjeluje u održavanju međunarodnog tečaja iz 3D/4D dijagnostike koji se održava u Specijalnoj bolnici Podobnik svake godine. Predavač na Školi za primalje, Sveučilišta u Dubrovniku.

2005. diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

2011. magistrirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

2007. – 2012. specijalizaciju iz ginekologije i porodništva je obavljala u KBC Split

2012. postala specijalist ginekologije i porodništva

2012.-2013. zaposlena u Rodilištu u Metkoviću

2013. – 2016. zaposlena u Općoj bolnici Dubrovnik na Odjelu za ženske bolesti i porode

2016. obranila temu doktorske disertacije

06/2016 – 04/2020 zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik

12/2018 postala subspecijalist fetalne medicine

04/2020 – 10/2021 zaposlena u KBC Split na Klinici ženske bolesti i porode

11/2021 zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik

dr.
Zlata Srebreniković
specijalist ginekologije i porodništva

Radno mjesto

ginekološka i trudnička ambulanta
Član tima od
2020.
Zlata Srebreniković

Glavno područje interesa su ginekološki pregledi te vođenje trudnoća i upotreba 4D/5D ultrazvuka u fetalnoj medicini.

2001. diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

2001-2002. obavila priravnički staž u KB Sveti Duh

2002-2008. radila kao liječnik u ambulanti obiteljske medicine

2008-2012. obavljala specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije u KB Sveti Duh

10/2012. postala specijalist ginekologije i porodništva

10/2012 – 3/2020. radila u ginekološkoj ordinaciji za zaštitu žena i trudnica DZ Zagreb Istok i Poliklinici Medifem

3/2020. započinje rad u Specijalnoj bolnici Podobnik s primarnim radnim mjestom u trudničkoj i ginekološkoj ambulanti

dr.
Ivan Bertović - Žunec
specijalist ginekologije i opstetricije

Radno mjesto

ginekološka i trudnička ambulanta, rađaonica, operacijska sala, bolnički odjel
Član tima od
2022.
Ivan Bertović-Žunec

Glavno područje interesa su fetalna medicina, vođenje trudnoća te porodi i operacijska sala.

2009. diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

2012. – 2018 obavlja specijalizaciju iz ginekologije i porodništva u KB Merkur

2018. postao specijalist ginekologije i porodništva i zaposlen u KB Merkur

od 2022. zaposlen u Specijalnoj bolnici Podobnik na radnom mjestu specijaliste ginekologije i porodništva

2023. završava subspecijalizaciju iz fetalne medicine

dr.
Boris Tomašević
specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Radno mjesto

operacijska sala i intenzivno liječenje, ambulanta za bol i regenerativnu medicinu
Član tima od
2019.
Boris Tomašević

Uži interes je uz ginekološko opstetričku anesteziologiju i liječenje kronične boli, minimalno invazivno liječenje boli, akupunktura u liječenju boli,  postoperativna modulacija boli te prehrana u intenzivnih bolesnika.

Tijekom specijalističkog i subspecijalističkog rada autor i koautor sam brojnih znanstvenih radova, predavanja na domaćim i međunarodnim anesteziološkim stručnim skupovima, te predavač na nekoliko tečajeva organiziranih u MF u Zagrebu.

1997. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2000. – 2002. liječnik u timu a potom i voditelj Hitne službe u DZ Županja

2003. - 2006. specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja započeo u OB Virovitica te završio u KB Sestre Milosrdnice

2010. zaposlen u KB Sestre Milosrdnice kao specijalist anesteziologije,reanimatologije i intenzivne medicine

2010. - 2017. zaposlen u KBC Zagreb kao specijalist anesteziologije,reanimatologije i intenzivne medicine

2015. subspecijalist intenzivne medicine od 2015.

2019. zaposlen u Specijalnoj bolnici Podobnik kao specijalist anesteziologije,reanimatologije i intenzivne medicine

od 2018. parcijalno radi u KB Sveti Duh u Ambulanti za liječenje kronične boli.

2019. zaposlen u SB Axis kao specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

2022. zaposlen u KB Sveti Duh kao specijalist anesteziologije,reanimatologije i intenzivne medicine
od 12/2022 stalno zaposlen u Spoecijalnoj bolnici Podobnik kao specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

dr.
Nada Bilić
specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Nada Bilić
dr.
Ivanka Krivanek – Miličić
specijalist pedijatrije, subspecijalist neonatologije

Radno mjesto

neonatologija
Član tima od
2011.
Ivanka Krivanek – Miličić

1980. diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1992. položila specijalistički ispit iz pedijatrije

1992. - 2005. radila u rodilištu Medicinskog centra „Slavonski Brod“ kao pedijatar neonatolog

2005. - 2011. radila u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porode Petrova, na Odjelu neonatologije i intenzivnog liječenja

Od 2011. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik na radnom mjestu pedijatra neonatologa.

prim. dr. mr. sc.
Vesna Vukelić
specijalist pedijatrije, subspecijalist neonatologije

Radno mjesto

neonatologija
Član tima od
2019.
Vesna Vukelić

1978. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

1988. položila specijalistički ispit iz pedijatrije te radila u dječjem dispanzeru DZ Novska

od 1990. radi u KBC Zagreb, u Klinici za ženske bolesti i porode, na Odjelu za novorođenčad i nedonoščad

2007. završila užu specijalizaciju iz neonatologije

2010. obranila magistarski rad UZV kukova nedonoščadi

od 2019. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik na radnom mjestu pedijatra

prim. dr. sc.
Vesna Benjak
specijalist pedijatrije, subspecijalist neonatologije

Radno mjesto

neonatologija
Član tima od
2021.
Vesna Benjak

Sudjelovala je u brojnim znanstvenim projektima i autor više radova, te veliko iskustvo u intenzivnom liječenju novorođenčadi.

1978. diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1985. postala specijalist pedijatrije nakon specijalizacije odrađene u Županijskoj bolnici u Varaždinu i KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta

1983-1984. postdiplomski studij iz Kliničke pedijatrije

1986. – 2021. zaposlena u KBC Zagreb, u Zavodu za neonatologiju i intenzivno liječenje Klinike za pedijatriju gdje radim čitavo vrijeme.

Od 1990.godine bavi se ultrazvučnom dijagnostikom glave u novorodenčadi i dojenčadi, te radi kao neonatolog u neonatološkoj ambulanti Klinike

1992. provela 2 mjeseca na edukaciji iz neonatologije u Univerzitetskoj klinici - odjel neonatologije u Grazu

1994. obrana magistarskog rada iz područja neonatologije pod mentorstvom Prof. Mardešića.

1996. godine izabrana u znanstveno-istraživačko zvanje znanstvenog asistenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1999. postaje voditelj Jedinice za intenzivnu njegu novorođenčadi u Zavodu za neonatologiju i intenzivno liječenje, a od 1. lipnja 2005. vršitelj dužnosti pročelnika Zavoda.

2011. obranila doktorat na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na temu neuropedijatrije nedonoščadi

2011. postaje pročelnica Zavoda za neonatologiju i intenzivno liječenje KBC Zagreb

2021. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik u svojstvu subspecijalista neonatologije

bacc.med.techn.
Tea Kalafatić

Radno mjesto

Glavna sestra Bolnice
Član tima od
2008.
Tea Kalafatić - sestra

1990 – 1995.  zaposlena kao operacijska sestra na Klinici za maksilofacijalnu kirurgiju, KBC-a Zagreb

1995 – 2008.  zaposlena kao operacijska sestra na KBC u Zagreb u Klinici za ženske bolesti i porode, Petrova 13

Od 2008.  zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao Glavna sestra Bolnice

Ramiro Leadership NLP Academy
Edukacija viših medicinskih sestara za kontrolu i sprečavanje bolničkih infekcija, KBC Zagreb.

primalja
Željka Saračević

Radno mjesto

trudnička i ginekološka ambulanta
Član tima od
2008.
Željka Saračević

Završila srednju primaljsku školu u Banjaluci, BiH.

1988 – 1990. zaposlena u ambulanti opće prakse Doma zdravlja Medveščak, u Zagrebu

2000 – 2004. zaposlena u ambulanti opće prakse i medicine rada Doma zdravlja Centar, u Zagrebu

2004. postaje dio tima Poliklinike Podobnik

Od 2008. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u ambulanti

med. sestra
Gordana Kolarić Hrga

Radno mjesto

trudnička i ginekološka ambulanta
Član tima od
2015.
Gordana Kolarić Hrga

Završila srednju medicinsku školu u Zagrebu.

1992 – 2007. zaposlena u Klinici za ženske bolesti i porode, Petrova 13, KBC Zagreb, na Odjelima intenzivne njege operiranih bolesnica, majki i novorođenčadi te u hitnoj ginekološkoj ambulanti

2007 – 2013. zaposlena u ginekološkoj ambulanti Poliklinike Sunce

2013 – 2014. zaposlena u Poliklinici Betaplus, u ambulanti za ginekologiju i humanu reprodukciju

Od 2015. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u ambulanti

primalja
Kristina Hrenar

Radno mjesto

trudnička i ginekološka ambulanta
Član tima od
2008.
Kristina Hrenar

Završila srednju primaljsku školu u Zagrebu.

2005 – 2008. zaposlena na Klinici za ženske bolesti i porode KB Merkur u rađaonici i na odjelu ginekološke kirurgije

Od 2008. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u ambulanti

primalja asistentica
Petra Sever

Radno mjesto

trudnička i ginekološka ambulanta
Član tima od
2016.
Petra Sever

2015. – 2016. odrađivala pripravnički staž u Specijalnoj bolnici Podobnik , za vrijeme kojeg je obišla sva radilišta bolnice

2016. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u trudničkoj i ginekološkoj ambulanti

primalja asistentica
Lea Šikac

Radno mjesto

trudnička i ginekološka ambulanta
Član tima od
2018.
Lea Šikac

Završila Školu za primalje u Zagrebu.

2016. – 2017. odrađivala pripravnički staž u Specijalnoj bolnici Podobnik , za vrijeme kojeg je obišla sva radilišta bolnice

2018. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u trudničkoj i ginekološkoj ambulanti

2021. pohađa Zdravstveno veleučilište Zagreb

med. sestra
Martina Feješ
medicinska sestra

Radno mjesto

trudnička i ginekološka ambulanta
Član tima od
2023.
Martina Feješ

Završila srednju medicinsku školu u Zagrebu.

2002 – 2023. zaposlena u ginekološkoj poliklinici Cedar

2023. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u trudničkoj i ginekološkoj ambulant

fizoterapeut
Ivanka Pandžić

Radno mjesto

Centar za intimno zdravlje
Član tima od
2008.
Ivanka Pandžić

Završila srednju medicinsku školu, smjer fizioterapeut, u Varaždinu.

1989. – 2003. godine zaposlena na Klinici za neurologiju KB „Sestre milosrdnice“ u laboratoriju za Dopler-Sonografiju krvnih žila na dijagnostici vaskularnih poremećaja i prevenciji cerebralnih bolesti

2003. zaposlena u Poliklinici Podobnik u neurološkoj ambulanti

2008. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik u neurološkoj i ginekološkoj ambulanti

2023. počinje raditi u novootvorenom Centru za intimno zdravlje i vaginalnu rejuvenaciju

primalja
Valentina Carboni

Radno mjesto

instrumentarka u operacijskoj sali
Član tima od
2010.
Valentina Carboni

Završila srednju primaljsku školu u Zagrebu.

1997.- 1999. zaposlena kao primalja (dječja sestra) na Klinici za dječju gastroenterologiju KBC a Zagreb

1999. -2000. zaposlena kao primalja (dječja sestra) u pedijatrijskoj ambulanti Doma zdravlja Centar

Od 2010. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u operacijskoj sali

2014.  članica povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja

bacc. med. techn.
Iva Mužina
prvostupnica sestrinstva

Radno mjesto

anesteziološki tehničar
Član tima od
2021.
Iva Mužina

Završila Školu za primalje u Zagrebu, te 2014. diplomirala na Sveučilištu u Rijeci kao prvostupnica sestrinstva.

2006.-2008. Odjel ginekologije i rađaonice OB Karlovac

2008.-2016. Klinika za ženske bolesti i porode, KB Merkur, Zagreb

2016.-2018. Klinika za unutarnje bolesti, odjel za aritmije,akutni koronarni sindrom i intenzivnu medicinu, KB Merkur, Zagreb

2018.-2021. Klinika za unutarnje bolesti, Hitna internistička ambulanta, KB Merkur, Zagreb

od 2021. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik u operacijskoj sali na mjestu anesteziološkog tehničara

bacc.med.tech
Mateja Horvat
medicinska sestra

Mateja Horvat

Završila  srednju školu za medicinske sestre u Varaždinu i završila Studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu.

Od 2015. - 2018. radila u Bolnici za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof- Opća bolnica Varaždin 
2018. - 2021. radila u KBC Sestre Milosrdnice na klinici za ORL i kirurgiju glave i vrata na svim zavodima, ambulanti, hitnoj službi i sali za male kirurške zahvate
2021. Specijalna bolnica Podobnik
bacc. med. techn.
Valentina Vuković
primalja, prvostupnica sestrinstva

Radno mjesto

bolnički odjel
Član tima od
2016.
Valentina Vuković

Završila srednju primaljsku školu u Zagrebu, te Studij sestrinstva na Sveučilištu Sjever u Varaždinu.

2015. – 2016. Odrađivala pripravnički staž u Specijalnoj bolnici Podobnik , za vrijeme kojeg je obišla sva radilišta bolnice

2016. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u operacijskoj Sali

bacc.med. techn.
Antonija Fistrić

Radno mjesto

instrumentarka u operacijskoj sali
Član tima od
2023.
Antonija Fistrić

Završila srednju školu za primalje u Zagrebu, a 2020. Studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu.

2003. zaposlena u KBC Sestre Milosrdnice kao primalja, a od 2006. radi kao instrumentarka u operacijskoj sali

Od 2023. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao instrumentarka u operacijskoj sali

primalja
Marina Konjetić

Radno mjesto

rađaonica i bolnički odjel
Član tima od
2008.
Marina Konjetić

Završila srednju primaljsku školu u Zagrebu.

2003. – 2008. godine zaposlena na Klinici za ženske bolesti i porode KB Merkur, na odjelu ginekologije i ginekološke intenzivne te odjelu rađaonice i babinjača

Od 2008. g. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik u rađaonici zbrinjavajući rodilje prije, tijekom i poslije poroda

primalja
Zorica Bašić

Radno mjesto

rađaonica i neonatologija (dječja soba)
Član tima od
2008.
Zorica Bašić

Završila srednju primaljsku školu u Zagrebu.

1987. – 2008. godine zaposlena na Klinici za ženske bolesti i porode KB Merkur, na odjelu ginekologije, rađaonice i babinjača te na odjelu neonatologije

Od 2008. g. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik u rađaonici i Odjelu neonatologije, zbrinjavajući rodilje i novorođenčad

primalja
Jadranka Šekoranja

Radno mjesto

rađaonica i bolnički odjel
Član tima od
2008.
Jadranka Šekoranja

Završila srednju primaljsku školu u Zagrebu.

2003. – 2008. godine zaposlena na Klinici za ženske bolesti i porode KB Merkur, na odjelu rađaonice i babinjača

Od 2008. g. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik u rađaonici zbrinjavajući rodilje prije, tijekom i poslije poroda

bacc. med. techn.
Teuta Hajer
primalja, prvostupnica sestrinstva

Radno mjesto

rađaonica i bolnički odjel
Član tima od
2008.
Teuta Hajer

Završila srednju primaljsku školu u Zagrebu 1996. g, a 2005. srednju školu za medicinske sestre u Zagrebu. 2023. završila Studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu.

1996. – 2008. zaposlena na Klinici za ženske bolesti i porode KB Merkur, na odjelu ginekologije i ginekološke intenzivne te odjelu rađaonice i babinjača

Od 2008. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik u rađaonici zbrinjavajući rodilje prije, tijekom i poslije poroda

prvostupnica primaljstva
Ivana Strnić
prvostupnica primaljstva

Radno mjesto

rađaonica i bolnički odjel
Član tima od
2016.
Ivana Strnić

Diplomirala na Stručnom studiju primaljstva u Rijeci.

1997-2016. zaposlena u KB Merkur kao primalja u rađaonici i jedinici za intenzivno liječenje.

Od 2016. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik u rađaonici zbrinjavajući rodilje prije, tijekom i poslije poroda

primalja
Petra Dedić Ravlić

Radno mjesto

rađaonica i bolnički odjel
Član tima od
2016.
Petra Dedić Ravlić

Završila srednju školu za primalje u Zagrebu.

2000- 2002. zaposlena u Domu za starije i nemoćne „Medveščak“

2003-2004. zaposlena u Ustanovi za njegu u kući

2004-2006. zaposlena u Domu za starije i nemoćne „Park“

2008-2016. zaposlena u KB Merkur kao primalja na odjelu rađaonice, ginekologije i babinjača

Od 2016. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik u rađaonici zbrinjavajući rodilje prije, tijekom i poslije poroda

primalja
Arijana Šarić

Radno mjesto

rađaonica i bolnički odjel
Član tima od
2018.
Arijana Šarić

Završila srednju primaljsku školu u Zagrebu.

2013. -2014. radila u specijalističkoj ginekološkoj ambulanti

2014. – 2018. zaposlena na Klinici za ženske bolesti i porode KB Merkur, na odjelu rađaonice i babinjača

Od 2018. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik u rađaonici zbrinjavajući rodilje prije, tijekom i poslije poroda

primalja
Ana Drešar

Radno mjesto

neonatologija (dječja soba)
Član tima od
2008.
Ana Drešar

Završila srednju primaljsku školu u Zagrebu.

2000. – 2008. zaposlena na Klinici za ženske bolesti i porode KB Merkur, na odjelu neonatologije

Od 2008. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u dječjoj sobi zbrinjavajući novorođenčad

primalja
Dunja Boltek

Radno mjesto

neonatologija (dječja soba)
Član tima od
2016.
Dunja Boltek

Završila srednju školu za primalje u Zagrebu.

1998-2016. zaposlena u KB Merkur kao neonatološka sestra na Odjelu neonatologije s intenzivnom njegom

2016. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u dječjoj sobi zbrinjavajući novorođenčad

primalja
Marija Držanić
primalja

Radno mjesto

neonatologija (dječja soba)
Član tima od
2017.
Marija Držanić

Završila srednju školu za primalje u Zagrebu.

2008 -2017. zaposlena u KB Merkur kao neonatološka sestra na Odjelu neonatologije s intenzivnom njegom

Od 2017. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u dječjoj sobi zbrinjavajući novorođenčad

bacc. med. techn.
Martina Dlesk
prvostupnica sestrinstva

Radno mjesto

neonatologija (dječja soba)
Član tima od
2022.
Martina Dlesk

Završila srednju školu za primalje u Zagrebu, a 2017. Studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu.

2004 -2006. zaposlena u KB Merkur kao neonatološka sestra na Odjelu neonatologije 

2007. radila u Domu za nezbrinutu djecu Zagreb

2008 -2022. zaposlena u KB Merkur kao neonatološka sestra na Odjelu neonatologije s intenzivnom njegom

Od 2022. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u dječjoj sobi zbrinjavajući novorođenčad

bacc. med. techn.
Irena Butumović
prvostupnica sestrinstva

Radno mjesto

neonatologija (dječja soba)
Član tima od
2023.
Irena Butumović

Završila srednju školu za primalje u Zagrebu, a 2017. Studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu.

2009 -2023. zaposlena u KB Merkur kao neonatološka sestra na Odjelu neonatologije s intenzivnom njegom

Od 2023. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao sestra u dječjoj sobi zbrinjavajući novorođenčad

primalja asistentica
Franciska Patafta

Radno mjesto

bolnički odjel
Član tima od
2016.
Franciska Patafta

Završila srednju primaljsku školu u Zagrebu.

2016. – 2017. Odrađivala pripravnički staž u Specijalnoj bolnici Podobnik , za vrijeme kojeg je obišla sva radilišta bolnice

2018. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik na bolničkom odjelu brinući se za naše trudnice i rodilje nakon poroda

bacc. med. techn.
Helena Grgić
primalja, prvostupnica sestrinstva

Radno mjesto

instrumentarka u operacijskoj sali
Član tima od
2022.
Helena Grgić

Završila srednju školu za primalje u Zagrebu, a 2023. Studij sestrinstva na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

2012. zaposlena u Klinici za ženske bolesti i poorode, KBC Zagreb kao primalja na odjelu babinjača i potom na mjestu instrumentarke u operacijskoj sali

Od 2023. zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik kao instrumentarka u operacijskoj sali

primalja asistentica
Patricija Horvatović

primalja asistentica
Ana Maria Ivić

primalja asistentica
Dora Petriško

prof. dr. sc.
Držislav Kalafatić
specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist uroginekologije

Radno mjesto

operacijska sala, ambulanta za uroginekologiju i ginekološku kirurgiju
Član tima od
2008.
Držislav Kalafatić

Magistarski rad „Osobitosti arterijskog protoka krvi u fetusa s trajnim neurološkim oštećenjima“ obranio je u lipnju 2001. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Aktivacija Hh-Gli signalnog puta u zloćudnim epitelnim tumorima jajnika“ u ožujku 2011. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Autor je više znanstvenih i stručnih radova, od toga 23 indeksiranih u Web of Science bazama te ukupno 66 priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.

1995. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1997. do veljače 2001. - zaposlen kao znanstveni novak Medicinskog fakulteta na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti RH “Čimbenici u nastanku prijevremenog poroda” voditelja prof. dr. Ivana Kuvačića, u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb

2005. postao specijalist ginekologije i porodništva nakon specijalizacije u Klinici za ženske bolesti porode KBC Zagreb

2010. postao subspecijalist uroginekologije

Od 2014. godine - voditelj Odjela za endoskopsku kirurgiju u Zavodu za

ginekološku kirurgiju i urologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb

2011. zaposlen sam u suradničkom zvanju asistenta, potom i višeg asistenta u Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu

2013. znanstveno zvanje znanstvenog suradnika

2015. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

2019. stekao znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika

2020. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu

2021. izabran za pročelnika Katedre za ginekologiju i opstetriciju

dr.
Igor Lončar
specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine

Radno mjesto

rađaonica, operacijska sala, bolnički odjel
Igor Lončar

2001. diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

2002. – 2007. obavlja specijalizaciju iz ginekologije i porodništva u KB Karlovac i KB Merkur

2007. postao specijalist ginekologije i porodništva zaposlen u specijalističkoj ginekološkoj ordinaciji dr Igor Lončar

od 2008. kao vanjski suradnik radi u Specijalnoj bolnici Podobnik najviše u rađaonici i operacijskoj sali

2020. postao subspecijalist fetalne medicine

od srpnja 2024. postao stalni zaposlenik Specijalne bolnice Podobnik

 

dr. sc.
Karmen Dubreta
specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist ginekološke urologije

prim. dr.
Žana Žegarac
specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine

prim. dr.
Ivica Mamić
specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist ginekološke onkologije

dr.
Tomislav Ivičević Bakulić

Radno mjesto

specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine
dr.
Milana Jelisavac
specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

dr.
Marin Damjan
specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

dr.
Snježana Petrović
specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

dr. sc.
Sanja Berić
specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

dr.
Stella Davila
specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

dr.
Ivana Božić
specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

bacc. med. techn.
Zdravka Topolovec
anesteziološki tehničar

bacc. med. techn.
Irena Zlatar
anesteziološki tehničar

mag. med. techn.
Maida Redžić
anesteziološki tehničar

med. sestra
Jadranka Minder Olajoš
instrumentarka

Radno mjesto

instrumentarka u operacijskoj sali.
prim. dr. sc.
Jadranka Šanjug
specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine

dr.
Ivan Šimović
specijalist abdominalne kirurgije

Usluge
EU Fond
Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.