Prof. dr. sci. Mario Podobnik, specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine i humane reprodukcije, Stručni Voditelj Bolnice

Član našeg tima od: 2008.

1981. diplomirao na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1984. -1989. specijalizacija iz ginekologije i porodništva u Kliničkoj bolnici Merkur
1989. – stalno zaposlen kao specijalist ginekolgije i pordništva u Kliničkoj bolnici Merkur
1989. – 1993. – Voditelj Odsjeka za ultrazvučnu dijagn ostiku Klinike za ženske bolesti i porde u Klničkoj bolnici Merkur
1989.  – postao doktor znanosti
1991. – poslijediplomski studij na Royal College of Obstetricinas u Londonu
1992. – postao Docent na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1993. – 2006. Pročelnik Porođajnog Odjela Klinike za ženske bolesti i porode Kliničke bolnice Merkur; Voditelj poslijediplomskog tečaja ‘Ultrazvuk u ginekologiji i fetalnoj medicini’ koji se 12 godina održavao u KB Merkur i KBC Zagreb
1994. – 1996. supspecijalizacija iz fetalne medicine (dio odrađen i na Sveučilištu Thomas Jefferson u SAD) te postaje jedan od prvih subspecijalista fetalne medicine u Hrvatskoj
1996. – postao Izvanredni Profesor na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1998. – subspecijalizacija iz humane reprodukcije
2000. – postao Znanstveni Savjetnik na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2008. – osnovao Specijalnu bolnicu Podobnik za ginekologije u porodništvo te je stručni Voditelj Bolnice

Glavna područja interesa su fetalna medicina, invazivna prenatalna dijagnostika, upotreba 3D/4D ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu.
Niz godina sudjeluje na svjetskim i europskim kongresima kao predavač, a što je vidljivo iz objavljenih radova. Od 220 objavljena rada, 82 su izvorna znanstvena rada u časopisima iz međunarodnih indeksa. Deset radova u časopisima u Current Contents, 61 kratko znanstveno priopćenje u časopisima u Current Contents, te 11 izvornih znanstvenih radova u časopisima s međunarodnim indeksima, a ostalo su stručni radovi, kongresna priopćenja i poglavlja u knjigama.
Voditelj međunarodnog tečaja iz napredne 3D/4D ultrazvučne dijagnostike koji se od 2009. godine održava jednom godišnje u Specijalnoj bolnici Podobnik uz prisustvo domaćih i stranih liječnika.